Bruks- og avtalevilkår - Homely boligalarm - Smart sikkerhet. Helt enkelt.

Bruks- og avtalevilkår

Avtalevilkår for Homely AS

1. Generelt og Definisjoner

Disse avtalevilkårene regulerer Homely’s leveranse av Tjenester til Kunden.

I Definisjoner:

App Homely applikasjonen
Alarmstasjonen Homelys til enhver tid gjeldene leverandør av Alarmstasjonstjenester
Avtalen Akseptert Brukervilkår samt disse Avtalevilkårene ved registrering i App
Bestilling Bestilling av Tjenester i App, på web, pr e-post, tlf, eller hos forhandler
Bruker Bruker som Kunden registrerer i Appen og som gis rettigheter til å styre APP i henhold til de rettigheter som Kunden tilordner den enkelte Bruker
Leveringsadresse Den adresse hvor Tjenesten skal leveres og som fremgår av Bestilling
Homely Homely AS, org.nr 820 227 492, Lilleakerveien 2b, 0283 OSLO
Homely Alarmsystem Fysiske komponenter (Hjemmesentral og øvrige ulike sensorer mv) som er installert hos Kunden
Hjemmesentral Hjemmesentral (gateway)
Kunden Den privatperson som er registrert av Homely som kunde og avtalepart for leveranse av Tjenesten
Tjenesten De til enhver tid gjeldende produkter og tjenester som leveres av Homely til Kunden

Denne avtalen er inngått mellom Homely og Kunden. Vilkårene gjelder kun for privatkunder. Gyldig avtale  forutsetter at Kunden er over 18 år. Avtalen gjelder Tjenester fra Homely.  Avtalen gjelder fra det tidspunkt Avtalen er akseptert av Kunden. Kunden må ha akseptert Avtalen før Tjenestene tas i bruk.

Avtalen med Homely innebærer at Homely behandler personopplysninger om Kunden. Informasjon om behandlingen av personopplysninger er gitt i Homely´s personvernerklæring.  Avtalen løper inntil den sies opp skriftlig av en av partene, se nærmere punkt 10.

2. Forutsetninger for leveranse av tjenesten

Avtalen forutsetter at Kunden har et Homely Alarmsystem eller en Hjemmesentral som er godkjent av Homely for bruk for Tjenester levert av Homely, og at enhetene er blitt montert og installert i henhold til den til enhver tid gjeldene veiledning om god installasjon.

Bruk av Tjenesten, herunder bruk av Homely Alarmsystem og Hjemmesentral, krever at Kunden har et aktivt abonnement hos oss, se https://www.homely.no/abonnement/. Videre må Kunden ha lastet ned App og gjennomført den registreringsprosessen som fremgår når App åpnes og installeres. Kunden må ha godkjent de tilganger som foreslås når Kunden laster ned App (push varsel), samt akseptert Brukervilkår, Avtalevilkår for Homely og Personvernerklæringen. Kunden og Bruker må også ha internettilgang for å motta varsel fra App samt dekning for mottak av SMS på den enheten App er installert på.

3. Installasjon

Kunden er selv ansvarlig for installasjon, vedlikehold (f.eks batteribytte) og at Hjemmesentral og tilknyttede komponenter er plassert i henhold til veiledning og er innenfor trådløs rekkevidde for Hjemmesentralen. For en nærmere beskrivelse av installasjon og vedlikehold vises til den veiledningen som Kunden finner på www.homely.no.

Installasjonen krever at Hjemmesentralen er tilkoblet et fast strømpunkt og er tilkoblet til internettforbindelse (bredbånd) via ethernet/nettverkskabel.  Etter førstegangsinstallasjon kan Hjemmesentralen være tilkoblet bredbånd trådløst via god og stabil Wifi-dekning.

Hjemmesentral benytter internettforbindelse over bredbåndslinje via Ethernet/nettverkskabel og Wifi som primærkommunikasjon, og GSM-kommunikasjon som backup-kommunikasjon. Backupløsningen forutsetter god GSM-dekning. Backup via GSM skal kun benyttes som en kortvarig midlertidig backupløsning hvis Wifi-tilkoblingen eller bredbåndslinjen midlertidig er nede. Kunden er derfor ansvarlig for å sørge for at Hjemmesentralen er tilkoblet til internett over bredbåndslinje via Ethernet/nettverkskabel eller wifi som hoved kommunikasjonsvei. I de tilfeller Hjemmesentralen er tilkoblet GSM over lenger tid så forbeholder Homely AS seg retten til å fakturere for påløpte ekstraordinære GSM-kostnader.

4. Oppstart av Tjenesten

Tjenesten anses levert (og betalingsplikten begynner å løpe) fra det tidspunktet Kunden har gjennomført registreringsprosessen og aktivert tjenesten i App, på web, i butikk eller pr tlf eller epost.

5. Nærmere om tjenestens omfang og innhold

Tjenesten kan ha ulike tjenestenivåer. Pris for de ulike nivåene fremgår av Kundens valg ved bestilling. Den til enhver tid gjeldene prisliste vil også være tilgjengelig på www.homely.no.

5.1 Alarmovervåkning

De tjenester som inkluderer tilkobling til Alarmstasjon omfatter 24 timers overvåkning fra sertifisert Alarmstasjon.

Ved mottak av alarmsignal til Alarmstasjon, følger Alarmstasjonen en generell alarminstruks, nærmere beskrevet i punkt 5.2.

5.2 Tjenester ved mottatt alarmsignal

Ved mottatt alarm på Alarmstasjon vil Kunden motta en «Push-melding» på sin telefon med melding om hendelse. Kunden kan avbestille videre assistanse ved enten å slå inn sin personlige kode i APP/Kodepanel og eller ringe Alarmstasjonen og oppgi korrekt kodeord (nærmere om dette kodeordet i punkt 6 kundens plikter).  Er alarmen utløst ved feiltakelse, plikter kunden å avstille alarmen ved korrekt kode i Homely-appen og/eller straks å ringe Alarmstasjon og avmelde alarmen ved å oppgi riktig kodeord.

Dersom alarmstasjonen ikke umiddelbart mottar korrekt avstilling av alarm vil Alarmstasjonen alltid ringe opp registrerte kontaktperson(er).

Dersom Alarmstasjonen ikke oppnår kontakt eller har mottatt korrekt avstilling vil Alarmstasjonen følge den til enhver tid gjeldende instruks. Dersom kunden har valgt tjeneste med vekterutrykning, og registrert bolig ligger innenfor et geografisk område som har vekterdekning, vil vekter bli sendt til kunden. Ved misbruk kan Homely fakturere kunden for vekterutrykning.

Utenfor disse områdene, eller dersom kunden har valgt tjeneste uten vekterutrykning vil Alarmstasjonen sende en SMS om hendelsen til 1. kontaktperson og deretter ikke foreta ytterligere handlinger.

Denne Avtalen omfatter kun Tjenester levert fra Homely, herunder alarmtjenesten, og dermed ikke fysiske komponenter som, sensorer, kamera, Hjemmesentral, betjeningspanel etc.

6. Kundens plikter

Ved opprettelse og registrering av Tjeneste med tilkobling til Alarmstasjon skal Kunden angi et kodeord som skal benyttes ved henvendelse til Alarmstasjonen bl.a. i forbindelse med avmelding av alarm og testing av alarmsystemet. Kunden administrerer selv kodeordet via Homely-appen.

Ved opprettelse og registrering av alarmtjenesten skal Kunden også angi en personlig kode som brukes til å avmelde alarmutløsing, ved å taste inn dette i kodepanel eller i Homely-appen

Kunden plikter å sørge for at hverken kodeordet eller koden blir tilgjengeliggjort for uvedkomne.  Homely er ikke ansvarlig for skade og tap som påføres kunden ved av misbruk av kode eller kodeord.

Kunden plikter at øvrig kontaktinformasjonen (som navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse alarmoverføringstjenesten er knyttet til) er registrert hos Homely og er korrekt og oppdatert til en hver tid.

Kunden plikter å teste alarmoverføringen jevnlig. Dette gjøres gjennom å følge nærmere beskrivelse på www.homely.no

Kunden vil også se i APP om Hjemmesentral og tilkoblete detektorer er «offline» eller «online».  Er Kunden usikker på forbindelsen til Alarmstasjon, kan Kunden følge beskrivelse som nevnt ovenfor for å teste overføringen.

Dersom Homely Alarsmsystemet ønskes flyttet til annen Leveringsadresse skal kunden snarest kontakte Homely på support@homely.no. Hvis kunden velger å flytte alarmutstyret uten å kontakte Homely i forkant, vil flyttingen ses som et mislighold, og Homely vil være berettiget til tiltak som angitt i punkt 10

7. Betalingsbetingelser

7.1 Kredittsjekk

Homely foretar rutinemessig kredittsjekk av alle nye kundeforhold siden det foreligger et element av kreditt fra Homely på tross av at Tjenesten i all hovedsak forskuddsbetales. Det vil i denne forbindelse bli innhentet personnummer. Homely kan terminere en bestilling eller inngått Avtale dersom kredittsjekken ikke godkjennes.

7.2 Vederlag

Fakturering skjer forskuddsvis per 3 mnd med 14 dagers forfall. Alle priser oppgitt i avtalen er inklusiv merverdiavgift.

Homely tilbyr betaling via de til enhver tid gjeldende betalingsløsninger for betaling av faktura.

7.3 Kostnader ved forsinket betaling

Dersom faktura ikke betales ved forfall, tilkommer forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven, og purregebyr og omkostninger i henhold til inkassoloven med tilhørende forskrifter. Kunden kan ikke motregne med krav hun eller han mener å ha mot Homely AS med mindre motkravet er erkjent eller rettskraftig avgjort ved dom eller forlik.

8. Endring av avtalen

Homely kan foreta endringer i vilkårene herunder priser. Homely skal varsle på en hensiktsmessig måte og senest 1 måned før endringen trer i kraft. Ved endring kan Kunden heve avtalen uten omkostninger fra det tidspunktet endringen trer i kraft. Varsel kan skje gjennom henvendelse på elektronisk adresse oppgitt av Kunde i forbindelse med opprettelse av kundeforholdet, gjennom push-varsel i App eller gjennom påtegnelse på faktura.

9. Ansvar og erstatning

Selv om alarmoverføringstjenesten har som formål å bedre sikkerheten i kundens hjem, innebærer Tjenesten ingen garanti fra Homely mot uønskede hendelser som tyveri. Homely påtar seg intet generelt ansvar for tap påført Kunden ved slike uønskede hendelser.

Homely er ansvarlig for å dekke Kundens økonomiske tap dersom dette som direkte skyldes manglende varsling om hendelser fra Alarmstasjonen via push-varsel, telefonoppringning fra Alarmstasjonen og som ikke skyldes feil på den enheten hvor App er installert. Ansvaret omfatter også manglende vekterutrykning dersom kunden har valgt tjenesten med vekterutrykning. Det forannevnte gjelder kun dersom det foreligger forsett eller grov uaktsomhet fra Homelys side.

Det presiseres at denne Avtalen kun gjelder for Tjenester og ikke inkluderer Homely Alarmsystemet og tilknyttede komponenter. Homely kan ikke holdes ansvarlig for feil på slike komponenter.

Eventuelle reklamasjoner knyttet til Homely Alarmsystemet må rettes til den forhandleren der Kunden kjøpte utstyret.

Homely kan heller ikke holdes ansvarlig for manglende varsling eller uttrykning dersom dette skyldes feil ved slike fysiske komponenter eller feil på system/plattform og kommunikasjon mellom enhetene.

Homely hefter hverken for følgeskader eller indirekte tap, herunder driftstap eller tap ved skader som Kunden kan sikre seg dekning for ved å tegne skadeforsikring i et forsikringsselskap. Homelys ansvar for tap eller skade er videre begrenset slik at Tjenesten fra Homely ikke overflødiggjør kundens egen forsikringsdekning, og kunden anbefales å tegne forsikring mot brann, hærverk vannskade, tyveri og liknende.

Homely er ikke ansvarlig for skader eller tap som er utenfor Homely’s kontroll og som det ikke var rimelig at Homely kunne forutse på avtaleinngåelsestidspunktet og med rimelighet kunne overkomme, slik som, men ikke begrenset til: krig, terroranslag, naturkatastrofer, brann på Alarmstasjon, feil på tele- eller datanett, linjefeil/skader eller manglende mobil-, wifi-, radio- eller internettdekning, streik, lockout og andre arbeidskraftforstyrrelser og hendelser som medfører plutselig eller uforutsett stort frafall av personell.

Ansvaret er oppad begrenset til kr. 100.000,- pr. skadetilfelle. Slik utbetaling baseres på skriftlig meddelelse til Homely AS med vedlagt kopi av forsikringsoppgjør og politianmeldelse ved innbrudd/skade.

Kunden plikter å underrette Homely AS omgående om forhold som kan medføre erstatningskrav.

10. Varighet, oppsigelse og Heving

Avtalen løper fra aktivering av Tjenesten frem til oppsigelse eller heving. Kunden kan si opp Tjenesten med en skriftlig oppsigelsesfrist på 1 måned. Oppsigelsesfristen regnes fra den første dagen i måneden etter oppsigelsen er inngitt.

Homely kan si opp Avtalen dersom det foreligger en saklig grunn.

Dersom noen av partene vesentlig misligholder sine plikter etter Avtalen og slikt mislighold ikke er rettet innen en rimelig frist kan den andre part umiddelbart heve avtalen, ved utløpet av en slik rimelig frist Som vesentlig mislighold regnes blant annet:

  1. Betalingsmislighold på mer enn 14 dager
  2. Brudd på punkt 11 om immaterielle rettigheter

 

11. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Alle rettigheter til Homely-appen,  programvaredokumentasjon, modifikasjoner, endringer, adapsjoner, oversettelser, verker eller andre immaterielle rettigheter i programvaren, utformingen av Homely-appen eller programvaredokumentasjonen eies eller lisensieres av Homely eller dets underleverandører. Kunden gis en personlig ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig lisens til å bruke disse rettighetene som en del av sin bruk av Homely-appen og Homelys alarmtjenester. Lisensen er betinget av at kunden ikke:

  1. Kopierer, publiserer, leier ut eller på andre måter gjøre innholdet i Homely-appen eller Homely-appen progamvaredokumentasjon tilgjengelig for allmenheten, eller medvirker til dette;
  2. Endrer, fjerner, utleder eller på andre måter omgår eller manipulerer sikkerhetsfunksjoner krypteringer e.l

Overtredelse av de ovennevnte utgjør et vesentlig mislighold og medfører at Homely umiddelbart kan heve denne avtalen.

Brudd på det ovennevnte kan også medføre erstatnings- og straffeansvar.

12. Overdragelse av avtale

Homely kan, ved overdragelse av hele eller deler av sin virksomhet, overføre avtalen til virksomhetens erverver.

13. Angrerett for forbrukere

Forbruker som kjøper Tjenesten ved fjernsalg, herunder telefonsalg eller netthandel eller utenfor fast forretningslokale, kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Homely har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

Om kunden ønsker å benytte seg av angrerett, kan dette gjøres ved å fylle ut skjema som finnes her: https://signform.no/dss/component/signform/?view=form&id=1096 og sende det til support@homely.no innen 14 dager etter avtaleinngåelse.

Kunden kan ved bestilling akseptere at Tjenesten begynner å leveres før angrefristen går ut. I slike tilfeller plikter Kjøper å betale for bruken av Tjenesten og eventuelle avgifter ifm opprettelse av Tjenesten frem til angreretten ble utøvd.

14. Personvern

Ved etablering av kundeforholdet til Homely og Kundens bruk av Tjenesten behandler Homely personopplysninger. Hvilke personopplysninger vi samler inn og til hvilke formål beskrives i vår personvernerklæring som Kunden og Bruker hadde tilgang til ved nedlasting av Homely appen og som Kunden og Bruker til enhver tid finner på www.homely.no.

Ved registrering i Appen vil Kunden også se hvilke samtykker Kunden må avgi for å få aksess til Tjenesten.

15. Lovvalg og tvisteløsning

Vilkårene i Avtalen er underlagt norsk lov.

Tvister mellom Kunden og Leverandøren skal i utgangspunktet søkes løst i minnelighet. Om det ikke oppnås enighet kan hver av partene reise sak for ordinære norske domstoler i henhold til tvistelovens bestemmelser.

Dersom du er forbruker kan du også klage til forbrukerrådet.

 

Brukervilkår Homely App

Hva vilkårene gjelder

Disse vilkårene gjelder for bruk av Homely App.

Disse vilkår omhandler ikke avtalevilkår for tjenesten og avtale om eventuell alarmoverføring til Safe4s Alarmstasjon.

Om Homely App og tjenesten

Homely App forutsetter at det er installert en Hjemmesentral med tilknyttede smarthus- eller sikkerhetskomponenter som er godkjent av Safe4 Security Group AS.

Det forutsettes også at Hjemmesentral er online for at appen kan gi deg tilgang til å styre nevnte komponenter.

Bruk av Homely App

Eier av HomeGate opprettes alltid med Administratortilgang i appen. Eier kan invitere inn flere brukere og tildele følgende brukerroller:

  • Administrator: Full tilgang til alle tjenester i appen.
  • Medlem: Begrenset tilgang til tjenester i appen.
  • Gjest: Ingen tilgang til app, men kan tildeles dørkode til elektronisk dørlås og alarmkode til alarmanlegget.

Alle brukerpålogginger krever at passord.

Appen krever at mobilen har internettforbindelse.

For å få motta pushmeldinger ved eksempelvis alarmer og andre hendelser, må bruker være pålogget appen.

Registrering og behandling av personopplysninger

For å kunne benytte app, er det et krav at brukeren deler visse personopplysninger og brukerdata med onesti. Se Homelys personvernerklæring på www.homely.no/om-homely/personvern

Homelys ansvar for Homely App

Homely er ansvarlig for at Homely App fungerer til enhver tid.

Homely har ikke ansvar for manglende tilganger i appen hvis Hjemmesentralen er offline eller at mobilen ikke har internettforbindelse. Oppdager du feil er det fint om du kontakter support@homely.no

Brukerens ansvar

Brukeren har ansvar for å sikre at brukernavn og passord eller tilgang ikke gis til uvedkommende, og at tjenesten ikke misbrukes. Brukeren har ansvar for å sette seg inn i de produktene og tjenestene som er tilknyttet onesti-løsningen, slik at digital dørlås, varmestyring, boligalarm osv. blir styrt på en trygg måte i forhold til å kunne påføre skader på mennesker eller verdier ved avvik.

Kontakt

Dersom du har spørsmål til bruk av tjenesten, så finnes informasjon på:

www.homely.no

Homely support kan kontaktes via:

support@homely.no

 

Terms of Use Homely App

Grant of license

Subject to the terms of these Terms of Use, you are granted a limited, non-exclusive, and revocable license to install, access, and use the Homely App.

Contractual terms

These terms of use do NOT constitute contractual terms for the services provided in the App and do NOT constitute an agreement on the transmission of alarm signals to the Alarm Receiving Centre of Safe4 Security Group AS.

On Homely App and the services provided by the App

In order to function Homely App requires that there is an active HomeGate installation connected to smart home components and/or alarm components where the HomeGate and all components have been approved by Safe4 Security Group AS. Homely App also requires that the HomeGate is online in order for the App to be able to give you access to control said components.

Use of Homely App

The owner of the HomeGate is always given Administrator access in the App. The owner has the possibility to invite one or several other users, and he/she can assign the following user roles:

  • Administrator: Full access to all services in the App.
  • Member: Limited access to services in the App.
  • Guest: No access to the App, but can be assigned door lock code to the digital door lock and alarm code to the alarm system.

All user log-ins require a password

The App requires that the mobile phone has a valid Internet connection.

In order to receive push notifications the user has to be logged in to the App. Such notifications are used to send You important information about your smart home system.

Registration and processing of your personal data

In order to be able to use the app, it is required that the user share certain personal data with Onesti. See also Homely’s Privacy Policy Statement on www.homely.no/om-homely/personvern

Homely’s responsibility for Homely App

Homely is at all times responsible for the functioning of Homely App provided that HomeGate is online and the mobile phone is connected to Internet. Homely is not responsible for failure to access the App if HomeGate is offline and/or the mobile phone is NOT connected to Internet.

Any problems with the functioning of the App can be submitted to support@homely.no

User responsibility

The user is responsible to secure that user name and/or password and/or access to the App is not given to unauthorized persons. The user also has to ensure that the App is not misused in any way.

The user is also responsbile to gain sufficient knowledge in the products and services connected to the HomeGate system, so that digital door lock, alarm system, heating control and other services are all controlled in a safe way so that no damages/injuries are made to property/persons while using the system.

Contact information

If you have any questions to the use of the services regulated by these Terms of Use, more information is to be found at:

www.homely.no

Homely support can be contacted at:

support@homely.no