Personvern

Personvernerklæring – Homely

I henhold til den nye personopplysningsloven, EUs General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679, ber vi om ditt samtykke til behandling og lagring av dine personopplysninger.

Homely tjenesten leveres av Safe4 Security Group AS, kalt databehandler. Homely AS er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger.

Personopplysninger for potensielle kunder:

Når potensielle kunder kontakter oss for tilbud og deler personopplysninger som navn, e-post, telefon og adresse, bruker vi disse kun til å behandle forespørselen. Opplysningene lagres sikkert, deles ikke med tredjeparter, og tilgangen er begrenset til nødvendig personell. Informasjonen vil bli oppbevart hos oss inntil den ikke lenger er nødvendig for formålet den ble samlet inn for, eller inntil den potensielle kunden ber oss om å slette den.

Personopplysninger for eksisterende kunder:

For å kunne inngå en avtale om bruk av Homely, er det et krav at du gir fra deg visse personopplysninger. Om du ikke gir fra deg de personopplysningene Homely trenger for å utføre disse tjenestene, kan det dessverre ikke inngås avtale med deg.

Med personopplysninger menes informasjon om en fysisk person, som navn, bosted, telefonnummer, e-post og dynamisk IP adresse, samt informasjon som kan si noe om personens adferdsmønster. Registrering av personens bevegelser og de valg du gjør når du bruker systemer og utstyr tilknyttet Homely regnes også som personopplysninger, om dette kan kobles mot en person.

Homely innhenter personopplysninger i forbindelse med de tjenestene som tilbys i Homely App.

Behandling av personopplysninger:

Formålet med å samle inn personopplysninger, er å kunne yte de tjenestene som er ønsket.

Kilden for den informasjon Homely behandler, er informasjon vi har mottatt via Homely App, websider tilknyttet Homely, samt fra komponenter som er tilknyttet Hjemmesentral enheten.

Opplysningene blir behandlet i de systemene som det er nødvendig for at ønsket tjeneste kan bli utført.

Bruker har selv tilgang til data fra ulike komponenter tilknyttet Hjemmesentral i huset via HomelyApp.

Homely systemet kobler ikke persondata mot annen bruk enn det som er avtalt.

Safe4 vil alltid bruke egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre og beskytte personopplysninger som behandles i systemene, mot uautorisert eller ulovlig behandling, utilsiktet eller ulovlig tap, ødeleggelse eller endring eller uautorisert utlevering eller tilgang til slike personopplysninger. Overføring av data til og fra APP/Web er kryptert og alarmbehandling er sikret både fysisk og elektronisk.

Kun det personell som trenger opplysninger i de ulike systemer, har tilgang til det. Rettigheter den enkelte behandler har, styres utfra den rolle og opplæring den enkelte har.

Behandling av personopplysninger ved alarmstasjonstjeneste:

Alarmstasjonstjenesten behandler personopplysninger i forhold til alarmanlegget som er tilkoblet Safe4s Alarmstasjon, med tilhørende tjenester.

Safe4s Alarmstasjon benytter underleverandører (3.part) i forhold til utrykning og andre ønskede tjenester. Dette er blant annet sikkerhetsfirma med vektere og 110-sentraler, samt firma med systemer som benyttes for innlogging, kundeservice og statistikk fra nettsted. Liste over underleverandører.

Krav utover GDPR:

Safe4 Security Group AS er underlagt regler for sertifisering av alarmstasjonen. Dette gjelder for datasikkerhet, opplæring av personell, tilganger til systemer og data, risikovurderinger og krav til gjennomføring av tjenestene som tilbys.

Sletting av data:

Personopplysninger oppbevares så lenge kundeforholdet er aktivt i Homely. Ved opphør av kundeforholdet slettes data. Personopplysninger knyttet til kundeinformasjon blir slettet så snart det ikke er saklig grunnlag for å lagre disse. Personopplysninger knyttet til alarmloggen lagres i 2 år i hht sertifisering for alarmstasjon.

Kontakt Homely:

Har du behov for kontakt i forbindelse med lagring av personopplysninger på Homely plattformen, kan du gå inn på www.Homely.no, eller sende en forespørsel der som behandles av kundeservicesenteret for Homely:

kundeservice@homely.no

 

Privacy Policy Statement– Homely

In accordance with the new EU Privacy Law, The General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679, Homely AS ask for your consent to collect, process and store your personal data.

The Homely services are delivered by Safe4 Security Group AS, called data controller.

Personal data:

When entering into an agreement to use Homely services, it is required that you submit certain personal data in order for us to be able to deliver these services. If you don’t accept to submit this data, we cannot deliver these services and we cannot enter into a user agreement with you.

With certain personal data in this case, we mean information about a natural person, such as name, address, telephone number, e-mail and dynamic IP-address, but also derived information that can convey information about this person’s behavioural pattern. The registration of the person’s movement and the choices this person does when using the system and components connected to Homely are also a part of personal data if this data can be connected to a specific person.

Homely collects personal data in connection with the services provided in Homely App.

The processing of personal data:

The purpose for our collection of personal data is to be able to provide the services that are requested by the user.

The sources for the information processed by Homely are information that we have received via Homely App, or through web pages connected to Homely, or by way of components connected to the Homecentral.

Data will be processed in those systems where it is required in order to be able to provide the requested services.

By means of Homely App the user has also access to data from the different components connected to Homecentral.

The Homely system does not connect or process personal data to other use than what has been mutually agreed upon.

Safe4 Security Group AS will always use appropriate technical and/or organizational measures in order to secure and protect personal data that is processed in our systems against unauthorized or illegal use of data, accidental or unlawful loss of data, destruction or change or unauthorized handover of data or access to such personal data. The transfer of data to and from APP/webb is encrypted and the handling of alarm is made in a physical secure area that is also secured.

Access to personal data is only granted to personnel that need to access the data in the various systems. Access rights are governed by the role and the level of training of the specific data processor.

The processing of personal data at the Alarm Receiving Centre:

The Alarm Receiving Centre (ARC) process personal data in connection with the alarm system connected to Safe4’s ARC with connecting services.

Requirements in excess of the requirements of GDPR:

Safe4 Security Group AS is subject to rules governing the certification of our alarm receiving centre. This set of rules are valid for data protection, training of personnel, access rights to systems and data, risk assessment and requirements for the services we provide.

Removal of data:

Personal data is stored as long as you have an active customer relationship with Homely AS. Data is erased when the customer relationship is terminated. Personal data connected to customer information is erased as soon as there is no objective basis to store this data. However specific personal data connected to the alarm log has to be stored for 2 years in accordance with the certification of the Alarm Receiving Centre and such data cannot be erased earlier.

Contact Homely:

If you’re in need to contat us in connection with the storing of personal data on the Homely platform, please enter www.Homely.no or send a request to the Homely customer center:

kundeservice@homely.no