Salgsbetingelser

Vi gjør oppmerksom på at betingelsene nedenfor gjelder for produkter som er kjøpt i nettbutikken på www.homely.no eller ved aksept av mottatt tilbud fra Homely. Vilkår for tjenester levert av Homely AS er regulert under «Bruks- og avtalevilkår».

Betingelser

Din bestilling

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Selger sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 5% av normal utsalgspris, kan Selger ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende.

Priser

Priser oppgis inkl. mva.

All fakturering baseres på de til enhver tid gjeldende priser på ekspedisjonsdagen. Selger forbeholder seg retten til å endre priser, rabatter, konstruksjoner og mål uten varsel. Prisene er basert på underleverandørers tilbud og gjeldende tollsatser, avgifter, råvarepriser og valutakurser. Det tas forbehold om rett til justering i tilfelle endring av disse.

Levering og transport

Forsendelsen skjer for kundens regning og risiko. Ved transportskade, må transportør kontaktes.

Fri frakt

Ved fri frakt forbeholder vi oss retten til å endre fraktmetode og/eller befrakter.

Feil eller manko

Feil eller manko ved forsendelser må meldes straks og senest 8 dager etter mottakelsen til kundeservice@homely.no.

Betaling

Våre produkter selges mot kontant betaling.

Uavhentet pakke

Vil bli belastet reel frakt samt ekspedisjonsgebyr på kr. 200,-. Dette gjelder også «hent-i-butikk».

Avbestilling

Avbestilling kan skje så lenge det er innenfor frist for angrerett, se eget avsnitt. Ved avbestilling må det gis beskjed så snart som mulig, via e-post til kundeservice@homely.no.
Dersom vi kan bekrefte avbestillingen før varen er sendt fra vårt lager og du er innenfor frist for angrerett vil du unngå gebyr for uavhentede pakker.

Salgspant

Vi forbeholder oss salgspant i solgte gjenstander for kjøpesummen inklusive eventuelle omkostninger inntil varen er betalt. Vi har rett til å ta gjenstandene tilbake hvis kunden misligholder sin betalingsplikt.

Leveringstid

Leveringstider er angitt etter beste skjønn. Vi tar forbehold om endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Med leveringsdato menes den dato varen overleveres transportøren og/eller er klargjort for henting av Kunden, avhengig av valgt leveringsmåte. Ved valg av leveringsmåte opplyses estimert levering til Kunden fra transportør.

Ekspedering

Ordre ekspederes fra vårt lager som hovedregel innen 1-3 virkedager dersom ikke annet er avtalt i akseptert tilbud. Det må tas høyde for lengre ekspederingstid ved høy pågang.

Ved avvikende lagersaldo og/eller bestillingsvarer ved ekspedering, kan bestillingen, uten varsel, hvis Kunden ikke eksplisitt har valgt fullevering ved bestilling, delleveres.

Restleveringen skal da leveres Kunden innenfor rimelig tid og uten ekstra kostnader.

Retur for kreditering

Retur blir kun akseptert etter avtale med selger. Returnering av produkter uten originalemballasjen, eller hvor originalemballasjen er skadet eller forringet på noen måte, eller produktet ikke fremstår som nytt, forbeholder vi oss retten til å beregne kontrollomkostninger etter regning. Er produktet brukt og dette har ført til en verdireduksjon på produktet, forbeholder vi oss retten til fradrag i kjøpesummen tilsvarende verdireduksjonen, før resten av kjøpesummen tilbakebetales. Dette gjelder også uavhentede pakker. Bestillingsvarer kan ikke returneres. 

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi har mottatt og godkjent returen. 

Angrerett

Alarmtjenesten levert av Homely defineres som hovedformålet for avtaleinngåelse. I tilfelle hvor det er sammensatte kjøp av både vare og tjeneste, vil hele kjøpet betegnes som kjøp av tjeneste, da hovedformålet med kjøpet er alarmtjenesten. Avtaleinngåelse betegnes fra tidspunkt for aksept av mottatt tilbud eller ved kjøp i nettbutikk. 

Som forbruker (privatperson) gir Angrerettloven rett til å angre ditt kjøp uten ekstra kostnad for deg som Kunde. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen. Angreretten forutsetter at du så snart som mulig, senest innen 14 dager fra avtaleinngåelse gir oss beskjed om at du vil benytte angreretten, ved å benytte mottatt angrerettskjema. Link til angrerettskjema sendes til deg på e-post sammen med bekreftelsen på mottatt ordre/akseptert tilbud. Dersom selger ikke sender deg link til angrerettskjema utvides denne fristen til 12 måneder.

Angrerett for kjøp av tjenester:

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen. I tilfelle hvor det er sammensatte kjøp av både vare og tjeneste, vil hele kjøpet betegnes som kjøp av tjeneste, da hovedformålet med kjøpet er alarmtjenesten. 

Unntak: For kjøp av kun enkeltprodukter, utenom Hjemmesentralen, fra nettbutikk utløper angrefristen 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse. 

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende må produktet være returnert oss, helst med originalemballasjen, i tilnærmet samme mengde og stand som ved mottak. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Kjøper må selv bære kostnader for retur.

Produktene kan returneres til:

Homely AS
Lilleakerveien 2E2 
0283 Oslo 

Returnering av produkter med original emballasje hvor produktet og fremstår som nytt, tilbakebetales hele kjøpesummen.

Returnering av produkter uten originalemballasjen, eller hvor originalemballasjen er skadet eller forringet på noen måte, eller produktet ikke fremstår som nytt, forbeholder vi oss retten til å beregne kontrollomkostninger etter regning. Er produktet brukt (i angrerettsperioden) og dette har ført til en verdireduksjon på produktet, forbeholder vi oss retten til fradrag i kjøpesummen tilsvarende verdireduksjonen, før resten av kjøpesummen tilbakebetales.

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi har mottatt og godkjent returen.

Angreretten kan ikke benyttes på produkter med begrenset levetid og/eller kapasitet eller som forringes raskt, hvis original forpakning er brutt. Dette gjelder for eksempel batterier, lyskilder, brann- og røykvarslere, produkter hvor medfølgende dobbeltsidige tape har blitt benyttet, samt produkter med merker etter skruehull eller lignende.

Utfylt angrerettskjema, med referanse til ordrenummer, sendes Homely AS som e-post til kundeservice@homely.no. 

Reklamasjon – Forbrukerkjøpsloven av 21. juni nr. 34 2002

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok produktet. Dersom produktet eller deler av det ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok produktet (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig til kundeservice@homely.no.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

• Holde kjøpesummen tilbake
• Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
• Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at produktet er i samme stand og mengde, § 51)
• Kreve erstatning

Ved heving av kjøpet skal kreditering og/eller tilbakebetaling finne sted innen 14 dager etter at kjøpet er hevet. Fraktutlegg og andre omkostninger, herunder kostnader for utskifting/montering, i forbindelse med reklamasjon dekkes av kunden.

Garanti

Alle våre produkter kan benyttes i Norge og tilfredsstiller alle krav til sikkerhet så lenge plassering, bruk og vedlikehold er i tråd med produsentens anvisninger.

For at garantier skal være gjeldene må produktet være installert i henhold til installasjonsveiledning og eventuelle forholdsregler og begrensninger. For elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg må installasjonen utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Garantitiden regnes fra forsendelsesdato og gjelder i den utstrekning selgeren er dekket av leverandørens garantibestemmelser. Fraktutlegg og andre omkostninger, herunder kostnader for utskifting/montering, i forbindelse med garantireparasjoner og vanlig service dekkes av kunden.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på homely.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Oslo tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett. Ved å være Trygg e-Handel sertifisert forplikter foretaket seg til å følge Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.